از بارزترین نشـآنه های دلـبســتگی

وراجــی است !


* برگرفته از وب : نیـکولا