+ شب عیـد است ُ من عیـدی نـــدارم ...


پر از بغضـم ... پر از بی حوصلگـی ...

امــآن از داغون شدن روابط ...

اه


جواب تبریک عیدشم پیچوندم ُ چیزی نـگفتم ×

میدونم متوجه نـشده ِ ُ نـمیشه