+ یکی از همکارا شیرینی بچه ش ُ آورد

میگم : از وقتی اومدم ، مَـردا همه زن گرفتن ُ بچه آوردن

خانما همه طلاق گرفتن  : ))

همکارم میگه اینا سیر نزولی داشتن

ما سیر صعودی داشتیم  : دی ! : |