+ میگم واقعا بنظر خودت درسته دو تا دخـتر متشخص این وقت شب برن خونه ؟؟؟

میگم تو بیا خونه ما ، مامانم تا ببینت شروع میکنه ب قربون صدقه رفتن تو

یادش میره ما کی اومدیم  : ))