+ منتظرم همکار محترم واسم سیستم جدید بخره و سیستم خودمم خالی کردم

و من همچنــــــــــان منتظرم !

امروز نــرفتم سرکار

دارم عیــن یک روح سرگردان توی خونه راه میــرم

مامی خانم ک در تلاش واسه خابیدنن چون شبا اکثـرا خابشون نــمیبره

ی دفه میگن : زیــــــــــنب ؟؟؟ اینــقد سر ُ صدا نـــکن ! اینقــد بالای سر من راه نـــرو

o_O حتی صدای پام ُ خودمم نــمی شنوم !!!

فک کنم چشم باز میخابن  : |