یــک لحظـه ها را واقـــعا نــباید دست کم بگیرم

یکهو غافل شوم میبینم بخاطر یــک لحـظــه

ســــآل ها سـوختـه ام . . .


* برگرفته از وب : معــبر