+ همکارم داره عکس پروفایل تلگرام دوستاش ُ نگاه میکنه

شاکی میگه : اه اه ، مردم عکس شوهرشون ُ میذارن روی پروفایلشون

گل ک بهتر از شوهره ، نـیس ؟


ینی اصن میل ب ازدواج داره از در ُ دیوار اینجا چکه میکنه !!×