+ بمناسبت فردا ک روز زیارتی امام رضاس (ع) :

حرم بودم ، محض ریا  : دی داشتم ی ذکری میگفتم ک نـباید بینش حرف میزدم ، بطری آب یخم جلوم بود

یکم آب داشت ، بقیه اش یخ بود

خانوم کناری گف : آب یخ نـخور دخترم ، کبد ُ چرب میکنه ، برو از سقاخونه آب کن شیشت ُ ، اینجوری اینقد یخ بده

حالا منم نـمیتونستم صحبت کنم ، خنده ام گرفته بود ، با لبخند هی سرم ُ تکون میدادم !!

تعجب کرد ! گف : زواری ؟ سرم ُ منفی تکون دادم

گف : مشهدی ای ؟ سرم ُ مثبت تکون دادم !!

برگشت با ی صورت کاملا و فووووول آف علامت تعجب زل زد توی چهره ام ، حالا من خنده ام گرفته بود میخندیدم

بعد ب کار خودش مشغول شد

ینی 60% گف این لال ِ طفلک  : دی


+ فردا 23 ذی القعده روز زیارتی مخصوص امام رضاس (ع)

مشهد ُ غیر مشهد آنچنان فرقی نـداره

مشهد خیلی شلوغ شده ، حـرم خیـــــلی خیلی شلوغ شده

خیلیا سعی کردن واسه این شب ُ روز خودشون ُ برسونن حرم ، ولی هرجـآیی باشی مهم اینه ک دلت گره بخوره ب ضریح


گر چه دوریـم به یاد تو قدح می‌گیریم

بُعد منزل نـبود در سفـر روحـانی

#حافظ


+ التمـآس دعـآ