+ یادم نـمیره

دقیقـــآ پارسال همین روز ُ ( البته اگ امروز دحوالارض باشه ، شایدم فرداس )

چقـــــــــــدر کار داشتم ، چقــــــدر خسته شده بودم ، چقد ضعف کرده بودم

ریا نـباشه روزه بودم ( چون یکی از چهار روز مهم ساله ک توصیه خیلی زیادی شده ب روزه گرفتن )

و خب روز زیارتی امام  رضا (ع) هم هس

فک کنم دوشنبه یا شایدم یکشنبه بود


روزه بودم ، رفتم سرکار ، از سرکار مستقیم رفتم حرم ، یادمه دقیقـــآ در جـِـــــــز گرما ک قشنگ حتی از روی چادر حس میکردم دارم میسوزم !!! برگشتم خونه

حتی وقت نـبود یکم دراز بکشم

و بعدش تا آخـر شب کار داشتم ُ درگیر بودم


کاش آدمـآ از آینده خبر داشتن ، کاش اصن عقلم میکِشید ک تکنولوژی پیشرفت کرده دخترم !

ک اگ از تکنولوژی استفاده میکردم کمتر خطا میکردم

کاش پارسال در حد امسالم بزرگ شده بودم ، کاش عقل الآنم ُ داشتم


پارسال روز دحوالارض یکی از روزایی بود در تمام طول عمرم ک من تا جایی ک تونستم حماقت کردم ، ینی واقعا تا جایی ک در توانم بود  : /

تا ته بی عقلی رفتار کردم  : |

ب جایی رسیدم ک گفتم ینی دیگ نـمیشد اصن بدتر از این !!!

میدونی ؟ دیگ بیشـتر از این ازم برنـمیومد ، وگرنه قطعا دریغ نـمیکردم  : /

خلاصه ک از هیچی فروگذار نـکردم ، کوتاهی نـکردم !!!


بگم روز بدی بود ؟ بگم روز خوبی بود ؟

خب روزی بود ک بعدش تا مدت هــآ افسوس حماقتم ُ خوردم ، افسوس ِ "زبان سرخ سر ِ سبز میدهد بر باد ..."

ولی خب خوبم بود ، ی تجربه شد ، ک گـَز نـکرده نـَبُرم

ی تجربه تلخی ک تاوان خیلی سنگینی داشت واسم ، تا هیچوقت فراموش نـکنم


روزای بعد از اون روز ســرآسـر کاش ُ افسـوس بود

اُفففففف از پارسال دحوالارض ، هیچوقت یادم نــمیره