+ ما اونی رو می خوایـم ک نــمیتونیم باهاش باشیم
ولی عُقده اش رو سر کسی ک باهاش هستیم خالی میکنیم ...

دیـالوگ مـآندگـآر