+ خطاب ب جناب پدری میگم : اینقد هی میگین آب کمه ، چرا ابرا رو بارور نمیکنین خب ؟

یکم بارون بیاد ، هوا هم تمیز میشه

گفتن : پارسال سه چهار بار بارور کردیم

بارونش رف افغانستان بارید !!!

گفتم خب پس برید تبریز بارور کنین ، بشه ک بارونش بیاد اینجا  !