+ تا دیروز ک خیــلی سرم شلوغ بود ُ فشار کار ک اصلا وقت نـمیکردم بیام وب

از دیروز هم سرماخوردگی خیلی بد

تنها کار مفیدی ک دیروز انجام دادم این بود ک از صبح تا شب ، فقط در رختخواب استراحت میکردم

خواب ! نماز ، خواب ! ناهار ! خواب ! نماز ! روضه

و بخاطر حالم برنامه امروزمم همچنان همینه


چون صبحا زود بیدار میشم واسه اینک خوابم بپره ، تلویزیون ُ روشن میکنم

صبحا حدودا ساعت 6:20 آقای عـآلی سخنرانیشون از شبکه سه پخش میشه

خیــــلی خوب ِ و خیـــلی زیاد ب دل من میشینه ، و در نتیجه از خونه دیر میرم بیرون


دیروز در صحبتشون اشاره ای داشتن ب جایگاه "زن"

روی یک جمله خیــــــلی تاکید کردن و بعدش هم با سند و مدرک تاریخی و معاصر اثباتش کردن


" حیـآ ، عفـت ، نجـآبت

زن اگ زن بــآشه ؛ مــرد ب گَـــرد پـآشــم نــمیرسه "