+ دیروز حین ناهار خوردن ، تلویزیون روشن بود ُ شبکه یک داشت ی برنامه ای پخش میکرد

شوکــه شدم 

اولش ی لحظه اصن نشناختم

وقتی نادر طالب زاده رو با اون چهره دیدم !!!

دیگ غذا از گلوم پایین نــمیرفت

خییییییلی ناراحت شدم


پ.ن : اللهم اشف کل مریض ...