- دندی : مادرم همیشه میگفـت :

" هــرگز با یک زن عصـبانی بحــث نـکن "

دیـالوگ مـآندگـآر


پ.ن : مادرش گل گفته واقعــآ !