+ وارد کوچه ک شدم ، دو تا پسر پشت سرم بودن

مشخص بود سنشون زیاد نیست فقط قدشون یکم دراز شده

یکیشون با خنده گف : حالا درسته سیگاریت کردم ولی دیگ بیشتر از خودم ک نـمیتونم سیگاریت کنم !!!!


ینی اینقـــــــــدر خشم وجودم ُ فرا گرفت ، ک فقط می خواستم برگردم دو تا محکم بخابونم توی گوششون

خـــــــــــــــــآک ینی ..×