+ واسه خودم خیلی جالب بود

ب قدری ک وسط کارم ، ب امون خدا رهاش کردم ُ سریع این کلیپ ُ ساختم