جمله ای ک توی این ایـآم خیـلی من ُ سوزوند ...


* کـل مصیــبت عـآشــورآ و از دسـت دادن جگـرگوشـهــ هــآی نـآزنیــن اهــل بیـــت نــبـی ؛ همه در عـرض 8 ســآعت رخ داد . . .

تـا جــآیی ک وقـتی حضــرت زیـــنب ( س ) از قتلــگــآه برگشـــتن ، زنــآن بنـی هـآشم دیدن ک موهــآی ســـر ِ حضــرت ( س ) سفیـــد شـــدهـ . . . *


امــــــآن از دل ِ زیـنـــــب . . .