+ هی خودم ُ دلداری میدادم ک حداکثر تا آخر این هفته میتونم لب باز کنم ُ بگم

حالا تا 4 هفته دیگ چجوری طاقت بیارم ُ چیزی نــگم ؟؟؟؟؟

اااااافففففف چقد سخته !!!


+ حالا چی بپوشم ؟؟

باز اعصاب خوردی ؟

نــه دیگ طاقتش ُ نــدارم

وای خــدآجون کمکم کن اصن مغرور باشم !