+ میدونی از چی میترسم ؟

ترس ک نه ! ولی خب

دیدی ؟

همیشه اونایی ک اولش از هم بدشون میاد ُ سایه همو با تیر میزنن ، آخرش چقد با هم خوب ُ صمیمی میشن ؟؟

من از این میترسم

ولی نه

ینی عمــــــرا ×