- وقتی کار نــدارن همین میشه دیگ !


این جمله ای بود ک رئیس بعد از دیدن من ک روی میز یکی از همکارا نشسته بودم ُ بعد از دیدنش سریع بلند شدم گف !

فک کنم صدای حرفامون رف بالا ک اومد ی سری زد !!

باز نــگه این چقـد سرخوشه هیـچکس کاری ب کارش نــداره !!!


فک کنم باید یکم تمرین کنم ک درون گرا بشم !!! درون گرا و بشـــدت گزیده گوی !

عاخه دوس نـدارم این دست شخصیتا رو

ولی ب گمونم نهایت تلاشمو باید بکنم ک یکم اونجوری بد بشم !