از لحظه ای که احساس بزرگ بودن میکنی تا واژگونیت

طولی نــمیکشه ... !


* برگفته از وب : طرحی از زنـدگـی