+ دنیــآس دیگ

بالا و پایـین داره

ب هیــچیش نــمیشه اطمینان کرد

برا یکی نسیمه ، برا یکی طوفـآن

تا میتونین قدر هم ُ بدونین باباجـآن

هیــچ فکـری ، هیــچ چیـزی ارزش جنگ و دعــوا نــدآره

دنیــآ ب کسی وفـآ نــمی کنه . . .

دیـالوگ مـآندگـآر