+ منم تصمیم گرفتم بعداها ! این حرف ُ ب بچه هام بزنم
واقعا بنظرم سرنوشت سازه
البته من یکســــــره در حال دعا کردنم ک بچه هام اینقـــد مث خودم سر به راه نــباشن  : |
بنظــرم این حرف مادرانه مامان الی رو باید واسه بچه ها طلا گرفت :

"وقتی به سن نوجوونی رسیدیم مادر جان به من و خواهر گفتند که این رو همیشه بدونید که :
گناه و لرزیدن دل از نگــآه شروع میشه ...
برای همین هیــچ وقت نــذارید با کسی چشم تو چشم بشید . . .  "

* برگرفته از وب : طــرحی از زنــدگی