+ دو سه روزی هس ک زمان پیاده رویم دخترداییمم باهام میاد

دیروز اینقــــد از دستش خندیدم ک نــگو

میگه زینب باور کن اگ فردا هم باهات بیام ، ی جمجمه ُ چارتا استخون پیاده میاد باهات !

میخندم از حرفش

میگم اگ فرداشم بیای فقط چارتا استخون باهام راه میاد  : دی