+ مامان ماقوت درست میکنین؟

- پاشو خودت درست کن

+ نهههه , من یاد ندارم

- پاشو بیا یادت بدم

+ نه نمیخام یاد بگیرم :/

( یاد بگیرم دیگ نمیتونم بگم چون من بلد نیستم شما درست کنین  : دی )