خـآک بر فـرقش نـشیند

آنکه یـآر از من گـرفت ... ×


* برگرفته از وب : شبـاهنگ