تنها یه "زن" میتونه مـــرد بودن یه مـرد رو بهش نشون بده

و تنها یه "مرد" واقعــی میتونه زیبـآیی و شــکوه زن بودن رو در یک زن به اوج برسونه . . .


* برگرفته از وب : طـرحی از یک زنــدگی