از زمـآنی ک نسبت ب سـرنوشتم ، صــبور و حتی بـی تفـآوت شده بودم
زنـدگآنی هم با مــن سر سـآزش بیشــتری نشـآن می داد
انسـآن با همه کشش و کوشـش هـآ ب چیـزهـآیی ک بیـشتر در پی آن هـآست
کــمـتر می رسـد . . .

* هـرمـآن هـسه