+ از اثـرات سریال "پریا" =

مـآمی خانوم خطـآب ب جنـآب پـدری : اگ بهتون بگن برین آزمایش ایـدز بدین ، میرین ؟

جناب پـدری : ( با قــآطعیـــت و محــــکم ) بـــــله

مامی خـآنوم : نـه ، اگ من بگم برین آزمایـش بدین ، میـرین ؟

جناب پـدری : ( همچــنـآن با قــآطعیـــت ) : بلـــه معلــومه میــرم ، زنـمی حـــق داری بــدونی

و منی ک آهســته توی اتاق خنده ام گرفته بود  : ))

کلا مامی خانوم دوس دارن هی سر ب سر جناب پـدری بذارن ، ولی این دفه تیـرشون ب سنگ خورد  : دی


+ چند وقتی هس شروع کردم ب خوردن چیزای ارگانیک ! و مفید ! ب قول خانوم دکتر نه جانک فود !

تازه دارم میفهمم چقد چیزای طبیعی ُ خوشمزه و خوبی هس ! و من حواسم نـبوده !!