جـــآنـآ

ما انقدر تاب نــمی‎آوریم که باور کنیم طبق قوانینِ ریاضی ، دو خطِ موازی در بی نهایت به هم می رسند !

جـــآنـآ !

تا بی نهــایت صبـــر کـردن از مــآ برنــمی آیـد دیگــر . . .

*
برگرفته از وب : بادبــآدک بازیـگوش