+ امروز وقتی ساعت 6:30 بیرون از خونه بودم واسه پیاده روی

حس کردم تنها موجود زنده بیدار در کل محله ، فقط خودمم !!