یـک جایی دمِ گـوشـم زمـزمـه کـرد :

- بذار دوستت نداشته باشن ، بذار حواسشون به بقیه باشه . .

مثلا چی میشه اگه فقط خودت ؛ خودت رو دوست داشته باشی !؟

چی میشه ؟


* برگرفته از وب : نرگـسه