+ وقــتی بی اطلاع از عالم ُ آدم ، سوژه میشم  : دی

اینا دارن وادارم میکنن ک عکس بگیرم از این مواردی ک عرض کردم خدمتتون ، بعد بذارم کنار موارد واقعی !!! ببینیـن این حجـــم زیاد شباهــت ُ  : پی


[ کلیک ]