+ این وجــدآن ِ منم خواب ُ خوراک نـداره

همینجـور بیدار نشسته

منتظره هـی درد بگیره !!...


پ.ن : برم نصف شبی ی اس بدم بگم ناراحت نشــده باشی جان ما !

اینقــد "این" هی فرت ُ فرت درد میگیره ، میگم : مردم پیش خودشون نــخندن بگن این دختره هم خله ها !!

خب باید فکر کنیم ب رفتارا و حرفامون دیگ ، مگ غیر اینه ؟!..

شاید از ی حرف ُ کار خیلی عادیمون یکی دلش بشکنه ، یکی دل چرکین بشه ازمون ، مخصوصا وقتی هنوز شناخت کافی نداریم از هم