تا وقتی معمایی ؛ جـــذآبی

حــل که بشی !

تمومــه ...


* برگرفته از وب : طـرحی از یک زنــدگی