+ رفته بودم اپیلاسیون ، خانومه گف : رانندگی میکنی ؟ گفتم : واسه دستام میگی ؟ گف : آره 

گفتم : آره ، بعضی وقتا خودم قشنگ حس میکنم دستام داره میسوزه ! البته از صبح تا ظهرم بیرونم ؛ بعضی وقتا یادم میره یا تنبلیم میشه دستکش دستم کنم

گف : بیخیال بابا ، دیگ از ما گذشته

درسته خندیدم ، ولی می خواستم بگم از تو گذشته نه من  : /

والا !

من هنوز یک گل از صد تا گلم نشکفته ×