+ اوصیکم ب دیدن مستند "زندگی زیر پوست من"

اگر نرسیدین ببینین , دانلودش کنید حتما

جهت غفلت زدایی و شکرگذاری هرچه بیشتر و کمتر غر و نق زدن ب جون خدا , بسیار تاثیرگذاره