* قیمت هر "غم"

ب همان اندازه ایست ک انسان را بــزرگ مـی کند . . .


حالا هر کدوممون بریم بررسی کنیم ک غممامون اکثرا پیرامون چه چیزهائیه

چون ب همون اندازه رشد میکنیم

[حواسمون باشه ی وقت با غم هایی ک بعضا واسه خودمون درست میکنیم ، پس رفت نـکنیم ...]


*شرح دعای 15 صحیفه سجادیه