صــدآی یک پـروآز
فــرود یک فــرشـتهــ
آغـــآز یک معــرآج
و شــروع یـک زنــدگـی


A.D : 08.08.1992


Be YourSelf