خـــدآجـون

دلم ُ گیر جایی نــکن که هیچ سنخیتی با من نـداره ...

اگه چیزی بود که قرار نــبود مال من باشه ، مهرشو به دلم نــنداز ...

دلم ُ به جایی گره بزن که رضات توشه

که میدونم باهامه ...

که میدونم مال خودمه ...


* برگرفته از وب : زی زی گـولو