12

+ تــآره یــآدم اومد

صــب یا شـب بود نمدونم ! خواب دیدم دارم با ی دختـره ای ک اونم نمدونم کی بود  : دی دعـــــــــــوا میکنم

دعــــــــــوآ هـــآ !!! با توجه به پیشینه ام ک کلاس دفاع شخصی رفــتم ، تا می خواس حــرف نامــربوط بــزنه دستشو میپیچوندم

ینی همچین حــرفه ای و اســآسی میپیچوندمــــآ !!! خودم از اون همه مهــآرت و زور خودم در عجب مونده بودم !!  یوهــآهاهـــــآ  : )))

آی ک مــردم با ی حــرف زیــآدی ناشی از عـقــده هــآی روانیشون اعصــآب آدم ُبهم میریزن و روز آدمم خــرآب میکنن  @_#

دخــتره معلوم نیس ســر ِ چـی با بی اِف قُراضه اش دعــوآش شده ؛ بعد تحمــل ی ثانیه صــبر نداره ک عاقــآ بذآر عــآبـر پیــآده رد بشه ، حالا از کجـــآ ؟؟

عاخــهــ پســره ی گــآوچــرون ، وقــتی داری رانندگی میکنی باید از بـغل پیــآده رو برونی ؟؟؟

والا مــردُم بعضــآ بشـــدت احـمــقن  @_@

آخ ک دوس داشــتم بگیــرم دخــتره بی چــآک ِ دهـــن ُ مث تو خوابــم حســآبشــو برســم

میگن عقــل آدم پشـت ِ ســرشهــ ؟؟ من دقیـقــآ از همین دســت آدمــآم  - _ -

وقــتی ی موقعیــتی پیش میــآد جوابــی ندارم بدم ، بعد ک کـلــــــــــی از اون موقعیت و شــرآیط و آدمـآ حتی میگــذره تازه یادم میــآد ک اگ چی میگفتم بهــتر بود  - _ -
البته خودم خیــلی روی خودم کــآر کــردم ک جواب نــدم ، چـــون عاقبــتش میشه کَل کَل و مِــراء و خـب کلـی هم حدیـث در مذمت مــرآء خوندم و همون ی ذره ای ک قبلا اهلش بودمم گذآشــتم کــنـآر
ولــی مثــلا دوس داشتم همین گـآو چــرون ُ یــآدم میومد و ب خودش میگفتـم ، آی چه حـــــــــــآلی میــدآد ، دلــم خنک میشـــد  : دی
بعد فک کن دختــره پیــآده میشد و دعـــــــــــوآ ، گیــس و گـــیس کِشــی ، کلی صحــنهــ جالب انگیــزنآک میشــد  : ))))

چقـــــــــد دلــم الآن دعــوآ می خواد ، البته با زور و مهــآرت توی خوابم  : |

 • زینـب خــآنم
 • سه شنبه ۷ مهر ۹۴

11

+ اصن فک میکنم فلسه اش همینه !

گاهـی خــــــــدآ ی شــرایـطی رو واست پیش میــآره ک بهت حــآلی کنه

ک آهــآی بنده من ک ظاهرا خوشی زده زیر ِ دلت و از همه چی و همه کَـس و حــتی من غافــل شــدی

ببین عزیــزم اگ من نخــوام هیـــــــــــــچ احــدی هیـــچ کاری ازش برنمیاد ک واست انجام بده

پس فقط خودمم و خودت . . .

آی خــــــــدآی ِ مـن

من ک جــز خودت هیــچ کیو ندارم ، ب هیـچ کدوم از خلقــتم امید ندارم

دسـتمو بگیـــر ، جلــوی بدخواهــآ جــوری بلــندم کن ک هیــچکس ب مُخَــیله اش هم خطـور نمیکرده . . .

خــــــــدآی ِ من

با بغــضـی ک یکســره داری میبینیش ، با تک تک سلولـآی وجــودم میگم

خودت میدونی چـــــنــد وقته ک هیــچـــی ُ ازت با این حال نخواستم

ک چـــــنــد وقته ک اصن هیـــچی ُ با این شــدت و حــدت ازت نخواســتم

ک چـــــنــد وقته اصن هیچی ُ اینجـــوری جــدی ازت نخواستم

ی بــآر حاجــتمو بده . . .

حــآشــآ ب کــرمت . . .

 • زینـب خــآنم
 • شنبه ۴ مهر ۹۴

10

گــآهــی واقــعـــــــــــــــآ آدم با دو قـطــره اشــک آروم میشــهــ . . .

 • زینـب خــآنم
 • شنبه ۴ مهر ۹۴

9

+ مثلا ی اتفاقی ک میوفته با خودم کلـــــــــــی فکــر میکنم ک میرم این ُ میگم و اون ُ میگم

این اتفاقا اصولا شب تا صبح میوفته یا احیانا ظهر تا همون فـردا صبحش

صبـح ک میشه و موقع ِ گفتن حـرفــآ ، کلا فازم عوض میشه  : |

یا اساسا حرفام عوض میشه ، یا کلا دیگ اصن هیـــچ حـرفی ندارم

ای کـآش میشد با عقــل ِ الآنم برگردم عقب

یا زودی بزنم برم جلو تا ببینم چیشده

ک اینقـــــــــــد انتظــآر نکشم

عاخه لامصب ی حرفایی رو نمیشه ب هیشــکی گف

الآن خودم با خودم تو شیش و هشتم !!!

من ک میدونم از بزرگــی خــدآ چیــزی کم نمیشه اگ حاجـتمونو بــدهـــ 

توی دعــآی عرفــهــ ی قسمتش انگــآر ی تـذکر بود واسه من

ی همچین مفهومی ک : خدا من همیشه ب تو امید دارم و از ناامیدان نیستم ...

ینی باید همچین چیزی باشم ، ینی این اصـــل ِ

اصــن خودم با خودم ک میشینم فک میکنم نمیدونم واقعا کجای ذهنمو بگیــرم !!!

هر طرفشو میگیرم باز اون طرف دیگه اش وِل میشه  : |

یا ی قضیه دیگ میاد چشمک میزنه ک آهـــآی !! منم هســــدم ! من ُ تو برنامه ریزیات حساب نکردی !!

و اینجــآس ک باز همه فکــرآم دود میشه میره هـــوآ  : /

والا ی جــآهــآیی حاضـــرم همه زندگیـــم بشــهـــ "جــــبــر"

خودم ک عقــل ندارم ، میزنم باز ی جاهایی رو خراب میکنم  - _ -

ترجیح میدم خــود ِ خــــــــدآ همه چیــز ُ با حکمت و رحمت و رحیمیتش واسم پیش ببره

همیشــهـــ کــآرای سخت میوفته گــردن ِ من ! مث همین روزآ : فکـــر کـــردن ...

: |

نمیدونم واقعا چیکــآر کـنم ...

+ بچه ها کسی نــذری ســرآغ داره ک حتمـــآ حاجت بگیره آدم ؟؟؟

مثلا خودتون قبلا امتحان کرده باشین !

 • زینـب خــآنم
 • جمعه ۳ مهر ۹۴

8

+ بلاخـــره از یــوغ ِ ( البته اگ درست نوشته باشم : )) ) این بلاگفــآ رهــآ شــدیم  : دی

+ گــآهی وقتــآ حســرت خیلی چیــزآ روی دل ِ آدم میمونه

حســرت بعضـی حرفــآی گفته شــده ، بعضــی حرفــآی نگفته ؛ اگ این همـــهـــ فکــری ک بعــد از اتفاق افتادنــش کردم ، ب فــرض اطلاع قبلــش میکـردم ، اینقـــد الآن حســرت نمیخوردم

ینی هــــزآر بــآر ب خودم گفتم "لعنت بر دهــآنی ک بی موقـع باز شـود" ...

چقــــــــــدر بر حمــآقــت و بی سیـــآســت بودن ِ محــض خودم واقــف شــدم

اگ چیزی ُ قـــرآر نیس داشته باشم ، ترجیح میدم حتی نبیــنم اون چیــز ُ

نه اینک ببینم و حسـرت نداشتنش بمونه روی دلم ...

درسـته ک خیــلی سخـت بود واسم و خیــلی سنگیــن ولی خیــلی هم واسم تجــربه ب بــآر آورد

ینی اگ همین بــآز و بسته شــدن دهــن و ب سیــآست باز شــدنش ُ کنتــرل کنم ، نصف زندگیــدم عــآلی میشه  : |

+ نظــرم نسبــت ب خــودم برگشــتهــ ، حالا میفهمم ک خیـــــــــــلی ایــرآد دارم

توقعـم از خودم خیــلی بالاتــر رفته ، شــآیدم چشــآم بیشــتر باز شده ...

من ، حالا ب دلایل فراوان ؛ این نبــآیــد باشــم

تصـمیم دارم ک ی وجهه شخصیتی خودمم عوض کنم !

خب من ی آدمیم ک ســرِکــآر ی مدت بهم میگفتن "زلزله"

کلا ی آدم خیــلی اکتیــو و شــآد ؛ البته با غریبه ها خیلی محافظ کــآر و جــدی و کمی هم مغـرور

درنتیجه ی بار دوست مامی خانوم بهشون گفته بود این دخترت ک برج زهره ماره  : ))

تصمیم دارم اون شـــاد بودنمو بذارم کنار

احساسم اینه اوناهایی ک ب ی جاهایی رسیدن و در نزد بقیه جایگاهی دارن مث من نیستن !

ینی یکی مث من با این شخصیتم اونجوری نخواهم شد ×

می خوام ک خودمو عوض کنم ، ینی این نباشم ؛ خیلی تا حالا این تصمیم ُ گرفتم ولی هربـــــــــــــآر موفق نـمیشم  : |

تهش میشم همونی ک همیشه بودم ! نمیتونم شوخی نکنم ، نمیتونم خیلی جدی باشم ، و خیلی نمیتونم های دیگ  : /

خودمم با خودم موندم ، تکلیف خودمم با خودم معلوم نیس

وقتایی ک اونجوری ک می خوام بشم ، میشم خیلی خشک و جدی و مغرور میشم و این شخصیت خیلی حتی واسه خودمم غریبه اس

حالا خودم موندم با خودم چیکار کنم

مخصوصا با این حسـرت بـــــــــــزرگ روی دلم . . .

 • زینـب خــآنم
 • سه شنبه ۳۱ شهریور ۹۴

7

_ نگــرآن قفلا و درآی بسته نباشــید

شاکلـــید دست اون بالا ســریهــ . . .


دیــآلوگ مــآندگـآر

 • زینـب خــآنم
 • دوشنبه ۳۰ شهریور ۹۴

6

_ به نســبت گــندی که زدیــم ؛ اون چیــزی که خــداونـد ゜*はーと*゜ のデコメ絵文字 برآمـــون تقــدیـر میکــنهـــ

مطمـئــــــــن بــآش بهـــتریــنـهـــ

بهـــترهـــ اَنگـــولـکِــش نکــنیـم ؛ چــون خـــرآب تـــر میــشـهــ

بعــد خـــدآ مجــبـورهــ دوبـــآره به نســـبت خــرآبکــآری جــدیــدمــون ×

- خِــیل ِ خــُــب ، دآرم میــفهــمم ، دیگــهــ حـــرف نــزن . . .

 

دیــآلـوگ ِ مــآندگــآر  ゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

بـآ تمـــــــــآم وجـــودم به ایـن حــرف ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 معـتقــدم

 • زینـب خــآنم
 • يكشنبه ۲۹ شهریور ۹۴

5

داشــتم ی پُســت ِ طول و درآز مینوشــتم ، همش غُــر و شـکــآیـت و نــآله و شــآیـدم ناشُـــکــری . . .

همیشــهــ پرهیــز میکردم از اینک مبــآدا غُــرآی دلمو بنویسم و با حــرفـآم تصــور یکی دیگ رو هم ب خــدآ حتی یکـم ، از حالت مثــبت خــآرج کنم

داشـتم مینوشتم ک نــیــــلـــو  Download Viber emoticon (purple_heart) پیام داد ، ک کلی وقت گـذآشت و کــلـــی حـرف زد باهــآم ، حــرفــآیی ک واقعا جــآی تامــل داره ...

بعضــی حرفــآش خیلی ب دلم نشست ، میگن آنچه از دل برآید ، لاجـرم بر دل نشیند ...

همین بود دقیقا

دیــر یــآدم افتاد ک کپـی کنم حرفــآشو ، بــآزم همینا غنیــمتـهــ ...

 

+ به بزرگیش شک نکن اگه دنیا بکامت نیس ...

 

+ برا اون هیچکاری نداره ... واقعا هم نداره عین اب خوردنه
ولی بشین کلاتو قاضی کن چرا نمیده
یجای کار میلنگه حتما ...

 

+ با دلت ... از ته دلت ... همونجا که بغضیه ... همونجا که درد میکنه ....

از همونجا برو باهاش حرف بزن ....

برو بهش بگو کم اوردم ، دیگه حریف دلم نمیشم ؛ برا بهونه هاشو بغضاش...

بگو اومدم خدایی کنی

اومدم دست دلمو بگیری ، بگی اروم میکنمش ...

حتی حتی اگه اون اتفاقی که منتظرم نیوفته ...
بگو فقط ارومم کن ...

الان ارامش میخوام چیزی که ندارمش
 اگه بدی شکر ... ندیم شکر

 

+ حس کن خدا بغلت داره میکنه

حس کن خدا دستاشو داره دراز میکنه سمتت

حسای خوب بده به دلت ...

 • زینـب خــآنم
 • يكشنبه ۲۹ شهریور ۹۴

4

_ تو چاپخونه ک کار میکردیم ، یکی ُ داشـتیم ک خیــلی پُــر حـرف بود ، همه چیـز ُ ب همه چیـز می بافـت

میگـف زنــدگـی ی جـورآیـی شبیـهـ هـوآ کــردن ِ بــآدبــآدک ِ

نَخــش ُ سفـت بگیـری پــآره میــشهــ ، شُــل بگیــری از دسـتت در میــره

بــآیـد بدونـی کِــی سِــفـت بگیــری ، کِـــی شُــلِـش کُــنی . . .

 

+ دیــآلوگـ مــآندگــآر キラキラ のデコメ絵文字

+ میــشهــ خیـــــــــــلـی واســم دعــآ کنـیــن ؟؟

 • زینـب خــآنم
 • يكشنبه ۲۹ شهریور ۹۴

3

+ یکی از بچه ها ، پارسال 9.6.93 توی وبش نوشته بود :

" سال دیگه ، همین الآن ، چی میشه ؟ "

نوشته بود هرکـســی واسه خودش بنویسه ک چه خواهــد شد در سال دیگ همین تاریــخ ؟!

منم نوشتــم ُ روی ی برگــهــ محـکــم نوشتم و گـذآشــتم توی کیــفم  ( برگه باید محکــم میبود تا در مرور زمــآن و در عرض این یک ســآل خــراب و پــآره نشـهــ  : دی )

طی این یک ســآل اصـن بازش نکــردم ، تا خورده داخل کیفـم بود

همین الآن ی دفه دیدمش و بازش کردم ، دیدم تازه تاریخــشم گــذشــته  : ))

سه تا چیـزی نوشته بودم :

فاطمه جون ----> متاهـل = ک نشــد ×

خودم -----> مجـــرد = ک درستــهــ هچــنآن  : ))

و ی مورد دیگ ک اونم اشتــباه از آب دراومد و نشــد !

حــالآ تصمیم گرفــتم امروزم بنویسم و بــذآرم تــآآآآ ســــآل دیگ  : )

17.6.94

+ طی یک پروسه دو مــاهه می خواستیم واسه خانوم دکــتر تبلت بخریم ، البته این مدت زمــــآن کِــــــــش اومده بخــآطر ِ مهندس شرکته ک مثلا داره بررسی میکنه  : ))

و من میدونم ک واقعا حق داره و خیلی گرفــتاره

رفــدم ک مدلــشو بپــرسم و تو دی جی کالا ببینم کدومه ؟!

رفـتم پیش پسـر عموی محـترم ک بپـرسم مدل ُ ، گف من نمیدونم و ب منشیش گف زنگ بزنین دفـتر جناب مهندس و ازشـون بپـرسین

اوشون هم مدل ُ با یکی از همین نرم افزآرآی کذایی ب خانوم منشی فرســتاد  : دی

همکارم گف خب الآن مدلشو واست میفرسـتم

منم گفــتم من هیــچ نرم افــزآری ندارم  ^_^

گف تا دیـروز ک همه رو داشــتی ؟؟  : )))

گفـــتم جــــآن ؟؟ فقط ی واتـس آپ بود دیگه  : /

گف حالا همـــون  : ))

گفــتم خانوم من هیــــــچ نرم افــزآری ندارم ، همه رو پـــاک کردم  ^_^

گف من ک ب تو مشــکوکم ، ی کاسه ای زیر نیم کاسه اس  : )))

: |

پســر عموی گــرآن هم گفتن خب حالا چیـکــآرش داری ، شاید دخـتر خوبی شده  : دی

: |

گفتم خیــلی ممنون دخــتر خوبی شـــدم ؟؟؟؟ مگ دخــتر خوبی نبودم ک حالا شـــدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پسـرعموی گــرآن هم گفــتن چــــــــــــــرآ ! ولی میگم خوب تر شــدی  : )))

: |

میگم خوبه واسه ازدواج از اینا برن تحقیــقـآت  : |

رسمــآ فاتحه آدم ُ میخونن  : /

 • زینـب خــآنم
 • يكشنبه ۲۹ شهریور ۹۴
عــرضم ب حضورتون ک !

اینجــآ خـبر خـاصی نــیس : )